หนังสือรับรองกรมการขนส่งทางบก

Project Info

Project Description

เพื่อรับรองว่า “เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ” และ “อุปกรณ์บ่งชี้ผู้ขับรถ” มีคุณลักษณะ และระบบการทำงาน เป็นไปตามที่กรมการขนส่งประกาศกำหนด ติดตั้งและใช้ได้สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งทุกประเภท