หนังสือรับรองการลงทะเบียนบริษัทซอฟต์แวร์

Project Info

Project Description

เพื่อรับรองว่า เป็นหนึ่งในองค์กรภาคซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์, ซอฟต์แวร์ผู้ให้บริการ, ซอฟต์แวร์ที่ฝังตัวในระบบหรือบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, Animation, Game หรือ E-Learning ที่ได้รับการประเมินและลงทะเบียนโดย SIPA