หนังสือรับรองผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ อุปกรณ์เสริมเซ็นเซอร์วัดน้ำมัน

Project Info

Project Description

เพื่อรับรองว่า บริษัท Omnicomm Technologies LLC จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้กฏหมายประเทศเอสโตเนีย และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสินค้าเซ็นเซอร์วัดน้ำมันในตลาดโลก เลขที่ 01OI/RUS2017