หนังสือรับรองมาตฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

Project Info

Project Description

เพื่อรองรับว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้บริการให้เช่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับทางบริษัทฯ เป็นผู้ถือหมายเลขใบรับรองเลขที่ IS 597452 มีระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประเมินและลงทะเบียนโดย bsi.