หนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

Project Info

Project Description

เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง เลขที่ 1/58/027 ที่ทรงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไขใบอนุญาต