โครงการ Eye Fleet CSR

ขอมอบอุปกรณ์ติดตามรถ (GPS Tracking) เพื่อใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน
GPS Tracking CSR

Project Description

ด้วย บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จํากัด ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการระบบจีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracking) บนระบบ Eye Fleet โดยได้ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และเล็งเห็นถึงมาตรการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ สมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน เพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนรถพยาบาลฉุกเฉิน ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย เป็นสําคัญ จึงให้ความร่วมมือและสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ขอมอบอุปกรณ์ติดตามรถ (GPS Tracking) เพื่อใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับ โรงพยาบาล / หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป หากโรงพยาบาล / หน่วยงาน มีความสนใจในโครงการดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับ เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว โดยส่งมาที่ บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จํากัด