THAILAND TOP TEN SOFTWARE AWARDS 2013

THAILAND TOP TEN SOFTWARE AWARDS 2013

Project Description

ได้รับคัดเลือกเป็น อันดับที่ 7 จากผลงานระบบชี้วัดประมาณผลผลิตพืชไร่ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ10 สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย ประจำปี 2556